Afmeting website
Een licentie van de NJBB (Nederlandse Jeu de Boules Bond) is verplicht en de kosten hiervan zijn afhankelijk van uw keuze.
Alle genoemde bedragen zijn prijspeil 2018
Er zijn een drietal mogelijkheden:

C - Licentie:
Clublicentie geeft het speelrecht binnen eigen club, hij of zij mag deelnemen aan Cat.3 toernooien van de eigen
vereniging.

·
C-licentie NJBB                       
· Verenigingscontributie      
· Totaal                                         

W - Licentie:

Wedstrijdlicentie geeft recht op deelname aan alle toernooien incl. NC en NK's
Dit betreft dus o.a. de competitie op afdelingsniveau (zowel 's zomers als 's winters) en alle landelijke en regionale toernooien alsmede deelname aan de Nationale Competitie op landelijk en zonaal niveau en aan toernooien
(onder meer Nationale Kampioenschappen).

·
W-licentie NJBB                     
· Verenigingscontributie      
· Totaal                                         

J - Licentie:
De jeugdlicentie is gelijk aan een wedstrijdlicentie. In het jaar dat de jeugdspeler 18 jaar wordt, dient hij of zij een
keuze te maken tussen een Club of Wedstrijdlicentie.

·
J - licentie NJBB                     
· Verenigingscontributie      
· Totaal                                         Administratiekosten
Nieuwe leden betalen eenmalig € 5.00 voor administratiekosten
· De genoemde verenigingscontributie is voor een geheel jaar.
· Nieuwe leden betalen de verenigingscontributie naar rato van het aantal maanden in het betreffende verenigingsjaar.
· De kosten van de NJBB worden altijd in het geheel berekend; dit staat los van de ingangsdatum van het lidmaatschap.
· De contributie wordt 1 keer per jaar geïncasseerd op basis van de afgegeven en ondertekende machtiging.
· Indien er geen machtiging is afgegeven dat dient het lid zo snel mogelijk bij de start van het nieuwe verenigingsjaar de
   contributie over te maken op bankrekening
NL 15 INGB 0007 4605 05 t.n.v. PV Atlantic Boules te Zaandam.Opzegging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap is slechts mogelijk aan het eind van het verenigingsjaar, vóór 1 december. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar wordt beëindigd, blijft toch de bijdrage voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd. Opzegging dient altijd schriftelijk te gebeuren of per e-mail bij de secretaris.

Meerwaarde lidmaatschap
Alle leden
· WA-verzekering.
· Ongevallenverzekering.
· 4x per jaar het magazine “petanQue”.
· Ledenvoordeel bij aanschaf NJBB producten.
· Korting op producten en/of diensten van NJBB partners.
· De keuze om recreatief met een clublicentie te spelen  of met een wedstrijdlicentie te spelen.
· Deelname aan opleidingen voor petanquetrainer, scheidsrechter en/of wedstrijdleider.
· Deelname aan trainingen binnen uw eigen vereniging om uw spelniveau te verbeteren.
· Toegang tot het gesloten gedeelte op de website www.njbb.nl.
· Mogelijkheid om zitting te nemen in een verenigingsbestuur, afdelingsbestuur of commissie.Wedstrijdleden

· Deelname aan trainingen op zonaal en landelijk niveau.
· Deelname aan nationale (CAT 1, 2 en 3) - en internationale toernooien in buitenland.
· Deelname aan afdelingscompetities en landelijke competities.
· Mogelijkheid om geselecteerd te worden voor Nationale Selectie en uitgezonden te worden naar internationale
   evenementen.De Bondsbijdrage wordt gebruikt voor:

· Het aanmaken en versturen van licentiepassen.
· Het up-to date houden en doorontwikkelen van de NJBB ledenadministratie en website.
· Het voeren van een gezonde en correcte financiële administratie.
· Promoten van de Jeu de Boules sport.
· Beleidsvoorbereiding en ondersteuning van de bond.
· Het ondersteunen van verenigingen bij hulpvragen.
· Collectief inkopen en verzenden van artikelen voor aangesloten leden.
· De verzorging van een full colour bondsblad.
· Ontwikkelen van producten en diensten die door verenigingen en leden gebruikt kunnen worden.
· Ontwikkelen van opleidingen voor petanquetrain(st)ers, wedstrijdleid(st)ers en/of scheidsrechters.
· Ondersteunen landelijke afdelingen en commissies om activiteiten en wedstrijden te organiseren met als doel de
    Jeu de Boules sport te promoten.
· Mogelijkheid om grote evenementen naar Nederland te halen en te faciliteren
· Het vergoeden van onkosten voor vrijwilligers die zich inzetten voor de NJBB.
· Het faciliteren van de nationale selecties.
· Het faciliteren van de afdelingen.
· Organisatie van allerlei competities, kampioenschappen en toernooien.

LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIE

WORD LID BIJ
ATLANTIC BOULES

ZIE ONDERSTAANDE
LINKS


CONTRIBUTIE

INSCHRIJFFORMULIER
€ 12,55 per jaar
€ 33,00 per jaar
€ 45,55 per jaar
€ 32,60 per jaar
€ 33,00 per jaar
€ 65,60 per jaar
€ 16,50 per jaar
€ 16,00 per jaar
€ 32,50 per jaar